Login

Registreer

Mit ihrer Registrierung akzeptieren sie unsere AGB's und Datenschutzerklärung.

AGB-nl

Servicevoorwaarden

reikwijdte
Op alle door de aannemer aanvaarde opdrachten zijn de volgende voorwaarden en de aanvullende voorwaarden voor constructiewerkzaamheden (VOB, deel B, DIN 1961) in de versie geldig op het moment van het sluiten van het contract van toepassing.
De voorwaarden en de VOB, onderdeel B, gaan voor op afwijkende inkoop- of soortgelijke voorwaarden van de klant. In lopende zakelijke relaties vormen ze de basis voor alle verdere zaken.

 

2. Bied documenten aan

2.1 Aanbiedingen zijn bindend voor een periode van 24 werkdagen vanaf de datum van de aanbieding, tenzij anders aangegeven.

2.2 De bij de aanbieding behorende documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewicht en afmetingen, gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk als bindend is aangemerkt.

2.3 Alle eigendomsrechten en auteursrechten in het aanbod en alle documenten mogen zonder toestemming van de aanbieder niet worden doorgegeven, gepubliceerd of gereproduceerd of gebruikt voor een ander dan het overeengekomen doel.

2.4 Officiële of andere vergunningen dienen door de opdrachtgever op eigen kosten te worden verkregen. De aannemer dient hiervoor de opdrachtgever de nodige documenten te bezorgen.

2.5 Alle nevenwerkzaamheden (bijv. Metselen, beitelen, stukadoren, timmerwerk, grondwerk, elektrotechniek, schilderwerkzaamheden) zijn niet in de aanbieding inbegrepen, tenzij deze apart bij aantallen en kosten vermeld staan. Als ze door de aannemer worden uitgevoerd, zijn ze apart te betalen.

2.6 Steigers, elektra- en wateraansluitingen dienen ter plaatse te worden voorzien.

2.7 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient ter plaatse een afsluitbare ruimte ter beschikking te worden gesteld voor de opslag van bouwmaterialen en gereedschappen etc. en voor de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Lijnen en inrichting vallen onder de zorg van de opdrachtgever.

2.8 Assemblages die worden uitgevoerd of herhaald om redenen waarvoor de aannemer niet verantwoordelijk is, worden apart betaald.

3. Een bestelling plaatsen
Bestellingen komen pas tot stand nadat deze schriftelijk zijn geplaatst. Dit geldt ook voor bestellingen van vertegenwoordigers. Afwijkende bevestigingen worden beschouwd als nieuwe aanbiedingen. De schriftelijke vormvereiste is niet van toepassing op volgende nevenafspraken, wijzigingen en aanvullingen op de bestelling.

4. Prijzen

4.1 De prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting, deze dient apart vermeld te worden.

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, in geval van doorlopende verplichtingen alsmede overeenkomsten daarop
Leverings- of servicetermijnen van meer dan 4 maanden na het sluiten van het contract omvatten onderhandelingen over een prijsaanpassing op de vraag indien de volgende items een verhoging ondergaan:
Prijzen voor het totale materiaal dat nodig is vanaf het sluiten van het contract of loon en bijkomende loonkosten als gevolg van wettelijke of tariefwijzigingen of btw.

4.3 Voor achteraf gevraagde overwerk-, nacht-, zon- en feestdagenuren, alsmede werkzaamheden die onder lastige omstandigheden voor opdrachtnemer niet te voorzien zijn, worden collectief overeengekomen toeslagen en vergoedingen in rekening gebracht.

4.4 In geval van gedeeltelijke of volledige ontbinding van de overeenkomst (beëindiging van de overeenkomst) door de
Opdrachtgever zonder gegronde reden kan de aannemer de rechten uitoefenen volgens § 8 nr. 1 lid 2 VOB,
Deel B of een vast tarief van 10% van de geannuleerde orderwaarde, waarbij de opdrachtgever gerechtigd is om lagere schade aan te tonen.

5. Betaling

5.1 Op alle uitkeringen is artikel 16 VOB, onderdeel B. van toepassing.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden zonder enige aftrek.

6. Levertijd en montage

6.1 Indien er geen uitvoeringstermijnen zijn overeengekomen, dienen de werkzaamheden direct na opdrachtbevestiging doch uiterlijk 12 werkdagen na aanvraag van de opdrachtgever te worden aangevangen, mits de opdrachtgever de conform lid 2 vereiste documenten heeft verstrekt, is een ongehinderde start van de montage op de bouwplaats gegarandeerd en indien nodig overeengekomen aanbetaling is door de aannemer ontvangen.

6.2 Indien de aanvang, voortzetting of voltooiing van de werkzaamheden wordt vertraagd om redenen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is en hij op verzoek van de aannemer niet onmiddellijk herstelmaatregelen treft, kan de aannemer schadevergoeding eisen conform artikel 6 nr.6 VOB, deel B, of indien de overeenkomst wordt gehandhaafd de klant een redelijke termijn stellen om het contract na te komen en verklaren dat hij het contract zal beëindigen nadat de deadline is verstreken zonder resultaat. Bij beëindiging heeft de aannemer naast zijn eerder opgelopen loon recht op vergoeding van de extra kosten die hij heeft moeten maken voor de niet geslaagde aanbieding alsmede voor de opslag en het onderhoud van de verschuldigde zaak.

7. Aanvaarding en risico-overdracht

7.1 Met de acceptatie gaat het risico over op de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever met de acceptatie in verzuim is, gaat het risico op het moment van verzuim op hem over. Hetzelfde geldt als de montage wordt onderbroken om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, en als de aannemer de tot dan toe verrichte dienstverlening in de zorg van de klant heeft overgedragen.

7.2 Wij vervaardigen alleen producten zonder CE-markering, conformiteitsverklaring, statische berekening, bedieningsinstructies en / of. iets vergelijkbaars. Indien er voor een product een wettelijke verplichting bestaat, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd bij het aanvragen van een offerte. De opdrachtgever kan te allen tijde, op eigen kosten, de nodige documenten v. laat de juiste plaatsen vervaardigen.
Een latere overname van kosten v. Aannemer is uitgesloten.

7.3 Het object dient te worden geaccepteerd na voltooiing van de dienstverlening. Dit geldt ook voor op zichzelf staande deeldiensten.
Anders zijn de artikelen 7 en 12 van de VOB, deel B.

8. Garantie en compensatie

8.1 Het stellen van duidelijke gebreken na acceptatie is uitgesloten. Defecten die niet duidelijk zijn, moeten binnen de relevante garantieperiode worden gemeld volgens § 13 VOB, deel B.

8.2 Verrekening met andere dan onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen is zonder voorafgaande wederzijdse instemming niet toegestaan.

8.3 Onbeduidende, redelijke afwijkingen in afmetingen en uitvoeringen, in het bijzonder bij nabestellingen, geven geen recht op reclame, tenzij inachtneming van afmetingen en kleurschakeringen uitdrukkelijk is overeengekomen. Technische verbeteringen en noodzakelijke technische wijzigingen worden eveneens geacht in overeenstemming te zijn met het contract, op voorwaarde dat ze geen waardevermindering vertegenwoordigen.

8.4 Bij snij-, las-, dooi- en / of soldeerwerkzaamheden dient opdrachtnemer de opdrachtgever op de daarmee samenhangende gevaren te wijzen. De opdrachtgever is verplicht om de aannemer op de hoogte te brengen van eventuele gevaren (bv. Brandgevaar in kamers of materialen) en alle veiligheidsmaatregelen te nemen (bv. Plaatsen van brandwachten, brandblusmiddelen, etc.).

8.5 Vorderingen die verder gaan dan het voorgaande, in het bijzonder voor schadevergoeding, contractuele boetes of gederfde winst, zijn uitgesloten, tenzij ze gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige contractbreuk door de aannemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent. Bij schade aan leven, lichaam of gezondheid is er ook aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door nalatigheid. Schadeclaims volgens de wet op de aansprakelijkheid voor defecte producten (ProdHaftG) blijven onaangetast.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Geleverde zaken (gereserveerde zaken) blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle aanspraken volledig zijn voldaan.

9.2 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van ieder beslag op de voorbehouden zaken en de pandhouder op het eigendomsvoorbehoud te informeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud aan hem geleverde zaken te verkopen, weg te geven, te verpanden of in zekerheid te stellen.

9.3 Indien de levering geschiedt voor een door de opdrachtgever gedreven bedrijf, mogen de zaken in het kader van een behoorlijke bedrijfsvoering worden doorverkocht. In dit geval zijn de vorderingen van de klant op de klant uit de verkoop al overgedragen aan de aannemer. Als de artikelen op krediet worden doorverkocht, moet de klant de eigendom van de goederen aan zijn klant behouden. De opdrachtgever draagt ​​hierbij aan opdrachtnemer de rechten en vorderingen die uit dit eigendomsvoorbehoud voortvloeien jegens zijn opdrachtgever over.

9.4 Indien de voorbehouden zaken door de opdrachtgever of namens de opdrachtgever als wezenlijk onderdeel in het eigendom van een derde zijn ingebouwd, doet de opdrachtgever nu reeds eventuele aanspraken op vergoeding met alle daarbij behorende rechten, waaronder de verlening, jegens de derde of betrokkene een zekerheidshypotheek, aan de aannemer.

9.5 Indien gereserveerde zaken als essentiële onderdelen in het eigendom van de klant zijn ingebouwd, draagt ​​de klant hierbij de aanspraken die voortvloeien uit de verkoop van het onroerend goed of eigendomsrechten, inclusief alle bijbehorende rechten, over aan de contractant. Indien de waarde van de voor opdrachtnemer bestaande zekerheden zijn vorderingen niet alleen tijdelijk met in totaal meer dan 10% overschrijdt, is opdrachtnemer verplicht op verzoek van de opdrachtgever zekerheden naar keuze vrij te geven.

9.6 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet of niet stipt nakomt of zich op ontoelaatbare wijze bemoeit met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, kan opdrachtnemer, onverminderd zijn recht op nakoming van de overeenkomst, teruggave van de zaken verlangen, mits dit voor opdrachtgever is. De vervulling van zijn verplichting is zonder succes verstreken. Als de opdrachtgever aan de overeenkomst heeft voldaan, moet de aannemer de zaken retourneren. De bovenstaande regeling is niet van toepassing op transacties op afbetaling.

9.7 N.Baumann Industriemontagen behoudt zich alle beeldrechten van verrichte werkzaamheden voor, mits deze niet in strijd zijn met de (persoonlijke rechten).

10. Bevoegde rechtbank
Indien beide contractpartijen ondernemer zijn, is de exclusieve bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de contractant.

11. Wettelijke geldigheid
Als een van de bovengenoemde contractuele bepalingen geheel of gedeeltelijk geen onderdeel is geworden van het contract of niet van kracht is, blijft de rest van het contract van kracht.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
© 2010 N. Baumann Industriemontagen. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper